การเขียนโครงงาน

การเขียนโครงงานภาษาไทยมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบเค้าโครงโครงงาน

ชื่อโครงงาน            …………………………………………………………………………………………………………………….

ประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน   ชั้น……………ปีการศึกษา 255…

โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

ผู้จัดทำ

                ๑…………………………………………………………………..                เลขที่…………..

๒…………………………………………………………………..               เลขที่………….. ๓…………………………………………………………………..        เลขที่………….. ๔…………………………………………………………………..                เลขที่…………..

ครูที่ปรึกษาโครงกางาน // วิทยากรท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน…………………………………………………………………………………………..

ความเป็นมาหรือความสำคัญของโครงงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จุดมุงหมาย/วัตถุประสงค์ของการศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอบเขตของโครงงานที่ศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สมมุติฐานของการศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ รายการปฏิบัติ เวลา ผลการปฏิบัติ
       
       
       
       
       

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                ลงชื่อผู้ทำโครงงาน………………………………………………..

วันเวลาที่เสนอโครงงาน…………………………………………….

ความเห็นผู้ปกครอง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ความเห็นครูที่ปรึกษาโครงการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 O   ดำเนินตามโครงการได้     O  สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   O   เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว ดำเนินตามโครงการได้ 

   O    เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว   เสนออีกครั้งในวันที่  ………………………….

ลงชื่อ ………………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา

                                                                             ………..  / ………………………………./……………..

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงาน

รายการ เรื่องที่ 1 เรื่องที่2 เรื่องที่ 3 เรื่องที่4
๑. ความอยากรู้ /ความสนใจเกี่ยวกับโครงงาน        
๒.  ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ        
๓. ความพร้อมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้        
๔. ความพร้อมเกี่ยวกับการลงทุน        
๕.ความพร้อมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการจัดทำ        
๖. ความพร้อมของตัวผู้ทำหรือคณะทำ        
๗. ความพร้อมเกี่ยวกับแหล่งวิทยากร        
๘.ความพร้อมที่จะได้รับสนับสนุนจากเพื่อน        
๙. ความพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง        
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s