ธรรมอาภา

ว่างเว้นการเข้าปฏิบัติธรรม ถึง ๒ ปีกว่า   เมื่อลาออกจากราชการ    ครั้งแรกเคว้งว่าจะไปยึดแนวปฏิบัติธรรมของที่ใด  เริ่มจากการศึกษาพระไตรปิฎกฉบัยประชาชน  พร้อมทั้งงัดเอาบรรดาหนังสือที่มี กับระดมโหลดจากเน็ต มาศึกษาอย่างบ้าคลั่งนิด  ๆ  ผ่านไปสองเดือน ทั้งฟังทั้งอ่านประกอบกับอาม่าข้างบ้านนำหนังสือวิปัสสนาสาร เล่ม๑ มา ให้ จึงตัดสินใจว่า

เราเริ่มมาแล้วอย่างน้อยได้เข้าปฏิบัติธรรมที่ธรรมอาภา  ถึง  ๒  ครั้ง   แล้วยังปฏิบัติอยู่อย่างค่อนข้างสม่ำเสมอ  ไฉนจะต้องไปเริ่มใหม่อีก

แต่อีกใจหนึ่งก็เอ้อท้อฮ่ะต้องไปนั่งปฏิบัติวันหนึ่งตั้งแต่ ตีสี่ครึ่ง ถึง สามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งโหดมาก  ๆ  ไหวไหมหนอ  ปิดวาจาตลอด ๙ วัน อาหารมังสวิรัติ(อันนี้ชอบค่ะอร่อย) แต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่า แหมมาตั้ง ๒ ครั้งแล้วไฉนจะไม่ไหวล่ะ

เอาล่ะเมื่อตัดสินในแล้วก็หยิบกุญแจรถขับน้องดำคู่ใจ(honda city) ตรงไปที่สำนักงานของธรรมอาภา  ไม่พบอาจารย์  พบน้องขวัญเลยถามว่า “วันที่ ๘ ธีนวาคมนี้คนสมัครเต็มหรือยังคะ”

Advertisements

ครูแก้ว

ครูแก้ว “เพชรนิภา” ได้ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ฝากข้อความไว้ให้นะคะ

แก้ว  คือแก้วส่องให้      ศิษย์ดี

เพชร ส่องทางเพื่อชี้     สิ่งร้าย

นิภา สว่างดี                  จงรุ่ง   เรืองแฮ

พร   เมื่อได้ย้าย         เพื่อนล้วนดีงาม

 

การเขียนโครงงาน

การเขียนโครงงานภาษาไทยมีรูปแบบดังนี้

รูปแบบเค้าโครงโครงงาน

ชื่อโครงงาน            …………………………………………………………………………………………………………………….

ประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน   ชั้น……………ปีการศึกษา 255…

โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

ผู้จัดทำ

                ๑…………………………………………………………………..                เลขที่…………..

๒…………………………………………………………………..               เลขที่………….. ๓…………………………………………………………………..        เลขที่………….. ๔…………………………………………………………………..                เลขที่…………..

ครูที่ปรึกษาโครงกางาน // วิทยากรท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน…………………………………………………………………………………………..

ความเป็นมาหรือความสำคัญของโครงงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จุดมุงหมาย/วัตถุประสงค์ของการศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอบเขตของโครงงานที่ศึกษา

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สมมุติฐานของการศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ รายการปฏิบัติ เวลา ผลการปฏิบัติ
       
       
       
       
       

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                ลงชื่อผู้ทำโครงงาน………………………………………………..

วันเวลาที่เสนอโครงงาน…………………………………………….

ความเห็นผู้ปกครอง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ความเห็นครูที่ปรึกษาโครงการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 O   ดำเนินตามโครงการได้     O  สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   O   เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว ดำเนินตามโครงการได้ 

   O    เมื่อได้แก้ไขตามคำแนะนำแล้ว   เสนออีกครั้งในวันที่  ………………………….

ลงชื่อ ………………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษา

                                                                             ………..  / ………………………………./……………..

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงงาน

รายการ เรื่องที่ 1 เรื่องที่2 เรื่องที่ 3 เรื่องที่4
๑. ความอยากรู้ /ความสนใจเกี่ยวกับโครงงาน        
๒.  ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ        
๓. ความพร้อมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้        
๔. ความพร้อมเกี่ยวกับการลงทุน        
๕.ความพร้อมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการจัดทำ        
๖. ความพร้อมของตัวผู้ทำหรือคณะทำ        
๗. ความพร้อมเกี่ยวกับแหล่งวิทยากร        
๘.ความพร้อมที่จะได้รับสนับสนุนจากเพื่อน        
๙. ความพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง        

กลอน

กราบสุนทรภู่ครูกวีที่สร้างสรรค์ ผลงานอันมีค่ามหาศาล
แม้เวลาผันผ่านนานเท่านาน ลูกหลานยังสืบสานตำนานกลอน
ถ้าไม่มีครูภู่ในวันนั้น สัมผัสในอันลือลั่นใครจะสอน
ผีเสื้อสมัยพระอภัยคงจากจร ไร้อนุสรณ์กลอนงามนำความคิด

คุณจะเลือกอะไรระหว่างความตายกับเกียรติยศชื่อเสียง

       คนบางคนรักเกียรติยศชื่อเสียงของตนย่งกว่าชีวิต   แต่บางคนดิ้นรนทำทุกวิธีทางที่จะรักษาชีวิต   แล้วคุณล่ะ คิดอย่างไร

      สำหรับเราความตายเป็นแค่หลับตาหนึ่งตื่นเท่านั้น  กลัวอะไรกับความความตาย  เรามารักษาเกียรติยศกันอย่างน้อยเมื่อเราสิ้นไปคงไม่มีลูกหลานคนใดมาบอกว่า “เสียทีที่เกิดมาเป็นลูกหลานของ…”

โวหารในวรรณคดี

วันนี้สอนม๕ เรื่องโวหารในวรรณคดี  ให้นักเรียนวิเคราะห์โวหาร  ห้อง ๕/๓  กับห้อง ๕/๑  วิเคราะห์ได้ดี  แต่หนูอย่าลืมส่งโคลงสี่สุภาพ ครูในวันจันทร์นี้นะคะ

ดูงานที่บุรีรัมย์

     วันที่ ๕  พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ไปศึกษาดูงานกับเพื่อนครูโรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์  สิงหเสนี)สมุทรปราการ โดยเดินทางจากโรงเรียนเวลา  ๗.๐๐ น. ไปถึง ห้องอาหาร cabbages  and condms  รับประทานอาหารเสร็จ  รับฟังบรรยายความเป็นมาของโครงการ  เจ้าหน้าที่พาไปศึกษาดูงานโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน และห้องสมุดของเล่นบ้านหนองตาเข้ม    ชื่นชมผู้ใหญ่บ้านหญิงที่หัวใจยิ่งใหญ่เก่งกล้าพัฒนาหมู่บ้านโดยน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้หมู่บ้านนี้ปลอดหนี้ได้น่ายกย่องเสียจริง  ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้บรรยายได้ฉะฉานชัดเจนสมกับการรับรางวัลระดับประเทศแท้ ๆ   จากนั้นไปดูห้องสมุดของเด็กที่จัดสร้างโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แล้วไปอุดหนุนผลิดภัณฑ์ของชาวบ้าน  ไปดูการทำการเกษตรแบต่างๆ  ทั้งการทำแปลงดอกไม้ตัดดอก  การเลี้ยงไก่ไข่  การเลี้ยงไก่บ้าน  การทำเห็ดฟาง   การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงหมูหลุม และการทำปุ๋ยชีวภาพ ทำให้สะท้อนภาพว่า  ถ้าคนไทยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กันจริงคงแก้ทั้งปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนของคนไทยได้แน่นอน หมูหลุม

          หลังจากนั้นไปชมปราสาทหินพนมรุ้ง  ทึ่งกับความสามารถของคนในอดีตที่สามารถสรรค์สร้างงานก่อสร้างอย่างอลังการ และเห็ยกลวิธีการทำให้คนรุ่นหลังมีส่วนร่วมโดยสร้างงานไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาสร้างต่อทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  นอกจากนั้นทำให้เราตระหนักว่าคนเราถ้ามีศรัทธาเสียอย่างให้งานยากแค่ไหนก็สำเร็จได้  ตัวอย่างจากการขนหินอัคนี  หินทราย  และหินบะซอลท์ ที่แม้จะอยู่ไกลจากสถานที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุ้งถึง ๒๐  กิโลเมตร  และหินแต่ละก้อนก็ใหญ่มาก  แต่ด้วยความอุตสาหะความศรัทธาทำงานก่อสร้างที่แสนจะยิ่งใหญ่สำเร็จลงได้     ทั้งนึกทึ่งว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรหนอถึงได้สลักหินเป็นรูปที่วิจิตรงดงามได้

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง

ความสุขง่ายที่อยู่ใกล้ตัว

   

ความสุข ไม่ได้อยู่ห่างไกลตัวคุณ เพียงคุณมองสิ่งที่อยู่รอบตัว  เพียงคุณรู้จักความรัก รู้จักการให้  ไม่คาดหวังว่าเมื่อให้แล้วจะได้รับแค่นี้ก็สุขใจ

สอนให้นักเรียนคิด

  ในการสอนครูมักจะให้นักเรียนอ่านเอกสารความรุ้หรือครูเป็นผู้อธิบาย  เปลี่ยนใหม่เป็นการให้นักเรียนสังเกตจากตัวอย่างแล้วใช่หรือไม่ใช่  จัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน   จากนั้นสรุปเป็นองค์ความรู้